Wedstrijdreglementen veldeditie

Wedstrijdreglementen veldeditie

Wedstrijdreglementen veldeditie.

Artikel 1

De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de K.N.V.B.

Artikel 2

De wedstrijden staan onder leiding van scheidsrechters van de K.N.V.B., District Noord.

Artikel 3

Het bedrijvenvoetbaltoernooi wordt georganiseerd door de Stichting Bedrijvenvoetbal “BEDUM” (S.B.B.). Bedoelde Stichting heeft haar zetel te Bedum.

Artikel 4

Om de speelsterkte van alle teams zo evenredig mogelijk te maken zijn twee categorieën samengesteld. Deze zien er als volgt uit:

Categorie 1:

Veldvoetbal

  • spelers, die spelen in de 2e divisie t/m de 2e klasse van de K.N.V.B.      
  • spelers, die spelen in de JO-19/JO-17 landelijk t/m 3de divisie competities van de K.N.V.B.
  • spelers, die spelen in de reserve hoofdklasse van de K.N.V.B.

Zaalvoetbal

  • spelers die spelen in de 1e divisie t/m de hoofdklasse van de zaal Futsal competities van de K.N.V.B.                              

Categorie 2:

Veldvoetbal:

  • spelers, die spelen in de 3e t/m 6e klasse van de K.N.V.B.
  • spelers, die spelen in de reserve 1e klasse van de K.N.V.B. of lager
  • spelers, die spelen in JO-19/JO-17 hoofdklasse of lager.

Zaalvoetbal:

  • spelers die spelen in de 1e klasse of lager van de K.N.V.B. Futsalcompetities
  • spelers, die geen lid zijn van de K.N.V.B.

 

Per team mogen er maximaal drie spelers uit categorie 1 opgenomen worden op de spelerslijst voor aanvang. Het is niet toegestaan om meer zgn. puntenspelers op de lijst te hebben.

Overige bepalingen

Per team mogen er maximaal drie spelers uit categorie 1 op de spelerslijst staan.

Om een controle op bovenstaande categoriale indeling mogelijk te maken, dienen de deelnemende teams 14 dagen voor aanvang van het toernooi een spelerslijst bij de secretaris van de Stichting Bedrijvenvoetbal “BEDUM” (S.B.B.) in te leveren.

De spelerslijst zal door de Stichting Bedrijvenvoetbal “BEDUM” (S.B.B.) ter beschikking worden gesteld (bedoelde lijst gaat als bijlage bij dit reglement).Indien de spelerslijst niet voor de hiervoor genoemde termijn is ingeleverd, wordt het opgegeven team onverwijld van de deelnemerslijst afgevoerd. Het inleggeld blijft echter verschuldigd. De opengevallen plaats zal worden ingenomen door een team, welke op de reservelijst vermeld staat.

Op de spelerslijst dient vermeld te worden: naam van de speler, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, naam vereniging en elftal, waarvoor de speler uitkomt. Onvolledig ingevulde lijsten worden niet geaccepteerd en onverwijl teruggezonden.

Het toernooi is opengesteld voor spelers, die op 31 juli van het betreffende jaar, waarin het toernooi wordt gehouden, 14 jaar zijn.

Wijzigingen in de samenstelling van de spelerslijst dienen onverwijld, doch minimaal
een uur voor aanvang van de eerste wedstrijd van het team bij het secretariaat te worden gemeld.

Indien een overtreding van onderhavig artikel wordt geconstateerd in de voorronde van het toernooi, dan zal het betreffende team drie winstpunten in mindering worden
gebracht.

Mocht een overtreding van het onderhavig artikel tijdens de kwart-, halve- of de finale blijken, dan wordt de betreffende wedstrijd ongeldig verklaard en zal de tegenstander tot winnaar worden uitgeroepen.

Mocht na afloop van het toernooi een overtreding van het onderhavige artikel blijken, dan dient een eventueel gewonnen prijs onverwijld ter beschikking te komen van de Stichting Bedrijvenvoetbal “BEDUM” (S.B.B.).

NB: Ook spelers die tijdens het toernooi op een andere positie spelen dan in competitieverband, blijven hun waarde in punten houden, dit geldt tevens voor langdurig geblesseerde en net herstelde spelers.

Voor de toernooien 7X7 35+ en 7X7 45+ mag er maximaal 1 dispensatiespeler op de spelerslijst staan.

Dispensatiespeler in de leeftijdscategorie 35+ dient bij het uitkomen in een wedstrijd de minimale leeftijd te hebben van 30 jaar. Dispensatiespeler in de leeftijdscategorie 45+ dient bij het uitkomen in een wedstrijd een minimale leeftijd van 40 jaar te hebben.

Artikel 5

De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 12 1/2 minuten zonder pauze.

Artikel 6

De eindrangschikking in de poules wordt bepaald door het aantal behaalde punten. Bij het gelijk eindigen in punten, wordt de eindrangschikking bepaald door het doelsaldo (het aantal gescoorde doelpunten minus het aantal tegendoelpunten).

Indien ook dit gelijk is, dan geldt het onderlinge resultaat in de poule-wedstrijd (indien het twee gelijk geëindigde teams betreft). Als bedoelde wedstrijd in een
gelijkspel is geëindigd, dan dient door middel van het nemen van een strafschoppenserie een beslissing worden verkregen.

Door ieder team wordt een serie van vijf strafschoppen genomen door vijf verschillende spelers. Indien na deze serie nog geen beslissing is verkregen wordt
door andere spelers om en om strafschoppen genomen totdat door er een beslissing wordt verkregen.

Artikel 7

Indien de wedstrijd in de 1/8-, kwart-, halve- of de finale gelijk eindigt, dan dient door middel van het nemen van een strafschoppenserie een beslissing worden verkregen (één en ander conform het vermelde in artikel 7).

Artikel 8

Protesten tegen scheidsrechtelijke beslissingen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 9

Een met een directe rode kaart uit het veld gezonden spe(e)ler(ster) wordt automatisch voor twee wedstrijden uitgesloten (geschorst).

Artikel 10

Een spe(e)ler(ster), die in een wedstrijd twee gele kaarten ontvangt wordt uit het veld gezonden. Eén en ander betekent een uitsluiting voor één wedstrijd.

Artikel 11

Alle teams dienen zich een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd bij de toernooileiding te melden (zowel op de eerste als op de tweede speeldag).

Artikel 12

Een spe(e)ler(ster) mag, indien hij/zij reeds een wedstrijd heeft gespeeld voor een team, geen deel meer uitmaken van een ander aan het toernooi/divisie deelnemend team.

Artikel 13

Een team, welke met een ongerechtigde spe(e)ler(ster) uitkomt wordt van verdere deelname aan het toernooi uitgesloten. De wedstrijd(en), die door het betreffende team zijn gespeeld, worden ongeldig verklaard en als niet gespeeld beschouwd. Eventueel gewonnen prijzen dienen onverwijld ter beschikking van het Bestuur van de Stichting Bedrijvenvoetbal “BEDUM”, worden gesteld. Bedoeld Bestuur zal zich vervolgens uitspreken over verder te nemen maatregelen.

Artikel 14

De Stichting Bedrijvenvoetbal “BEDUM” stelt geen zgn. “intrapballen” beschikbaar.

Artikel 15

Indien er twee teams in een tenue met dezelfde kleuren tegen elkaar moeten spelen, dan dient het eerstgenoemde team in reservetenue of hesjes te spelen. Hesjes zijn bij het wedstrijdsecretariaat aanwezig.

Artikel 16

Een team, die vijf minuten na de vastgestelde aanvangstijd van de wedstrijd niet aanwezig is, krijgt drie winstpunten in mindering.

Artikel 17

Een team, die door welke omstandigheid ook, verhinderd is tijdig aanwezig te zijn voor de eerste wedstrijd van beide toernooidagen, dient de toernooileiding hiervan onverwijld, doch minimaal een half uur voor aanvang van deze wedstrijd, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 18

De toernooileiding stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing van persoonlijke bezittingen e.d.

Artikel 19

Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de Deelnemer. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname.

Artikel 20

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van de Stichting Bedrijvenvoetbal “BEDUM” (S.B.B.) of de toernooileiding. Laatstgenoemde commissie is belast met de uitvoering en toepassing van dit reglement.

Artikel 21

Het is verplicht, conform K.N.V.B. reglement, om te spelen met scheenbeschermers.

Artikel 22

Het Bestuur van de Stichting Bedrijvenvoetbal Bedum ontleent zich het recht om een team van verdere deelname uit te sluiten na constatering van ontoelaatbaar wangedrag.

Bedum, Maart 2024.